لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد

دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی

دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی

حقوق و قضا: به گزارش حقوق و قضا، رئیس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی را ابلاغ نمود.به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بند ۸ سیاست‏های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، الزامات مقرر در سند تحول قضایی، آیین‏نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۹۹، آیین‏نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹، آیین‏نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ و آئین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ و به منظور ارتقاء کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه‏ قضاییه، "دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی‏ از مراجع قضائی" به شرح زیر ابلاغ می ‏شود:

ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‏ رود:

الف) مراجع نظارتی مشمول: دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی قوه قضاییه، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی قوه قضائیه؛

ب) شورای عالی: شورایعالی هماهنگی نظارت و بازرسی مبحث ماده ۴ این دستورالعمل؛

پ) کارگروه مشترک: کارگروه مشترک نظارت و بازرسی مبحث ماده ۶ این دستورالعمل.

ماده۲ـ هدف از تنظیم این دستورالعمل، سیاست گذاری، ساماندهی و هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی از مراجع قضایی، جلوگیری از بازرسی های موازی مراجع نظارتی مشمول از مراجع قضایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای اعزام هیأت های بازرسی مشترک و یا هیأت های مستقل به صورت همزمان به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه ها، جلوگیری از عرضه گزارش های متناقض توسط مراجع نظارتی مشمول و ایجاد سازکار تبادل اطلاعات و یافته ها توسط مراجع نظارتی مشمول است.

ماده۳ـ هر یک از مراجع نظارتی مشمول در قالب قوانین و مقررات در ارتباط با خود، وظیفه و حق نظارت و بازرسی از مراجع قضایی را دارد. لیکن، با هدف هماهنگی و هم‎افزایی و پیشگیری از تداخل وظایف در بازرسی‏های مستمر و دوره‏ای مطابق این دستورالعمل اقدام می‏کند. این دستورالعمل مانع از بازرسی های داخلی معاونت ها، سازمان ها و مراکز تابعه قوه قضاییه از مجموعه های تابعه آنها نمی باشد.

ماده۴ـ به منظور سیاست‏گذاری و هماهنگی در جهت تحقق اهداف مذکور درماده ۲ و انجام سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل و بررسی گزارش‏های مستمر و دوره‏ای بازرسی مراجع نظارتی مشمول، بهره گیری از تجارب و یافته ها و رفع موانع بازرسی بهینه هر یک از مراجع مذکور، شورایعالی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‏شود:

الف) معاون اول قوه‏ قضاییه (رئیس شورا) ؛

ب) رئیس دیوان عالی کشور؛

پ) دادستان کل کشور؛

ت) معاون راهبردی قوه قضائیه؛

ث) دادستان انتظامی قضات (دبیر شورا) ؛

ج) رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ‏قضائیه؛

چ) رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه‏ قضاییه.

ماده۵ ـ جلسات شورایعالی هر سه ماه یک مرتبه تشکیل می‎شود و دبیر شورا دعوتنامه اعضا و مصوبات را تنظیم و ابلاغ می‏کند. دعوت از معاونان و مسؤلان عالی قوه‏ قضاییه، رؤسای کل دادگستری‏ها، دادستان‏ها یا سایر اشخاص مرتبط در شورایعالی با تشخیص رئیس شورا بلامانع است.

ماده۶ ـ به منظور هماهنگی مراجع نظارتی مشمول در انجام بازرسی‏های آشکار و دوره‏ای و اعزام هیات‏های بازرسی به مراجع قضایی و اجرای مصوبات شورایعالی، کارگروه مشترک با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‏شود:

الف) معاون نظارت دیوان عالی کشور(رئیس کارگروه) ؛

ب) معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها؛

پ) معاون نظارت و ارزشیابی قضات از دادستانی انتظامی قضات (دبیر کارگروه) ؛

ت) یکی از معاونان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به انتخاب رئیس این مرکز؛

ث) مدیر کل هماهنگی امور استان های معاونت اول؛

ج) مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت راهبردی؛

چ) معاون رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی.

ماده۷ـ وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:

الف) تنظیم تقویم زمانی بازرسی آشکار و دوره‏ای هر یک از هیأت های بازرسی به صورت سالانه و اعلام به شورایعالی و هر یک از مراجع نظارتی مشمول؛

ب) برنامه ریزی برای بازرسی های مشترک میان چند مرجع نظارتی مشمول با رعایت استقلال ذاتی و عدم تداخل وظایف آن ها؛

پ) بررسی گزارش‏های هیات‏های اعزامی هر یک از مراجع نظارتی مشمول و ارسال به مراجع ذی ‎ ربط و شورای عالی؛

ت) تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک با قابلیت دسترسی هر یک از اعضای کارگروه؛

ث) عرضه گزارش‏های فصلی و سالانه از نحوه انجام بازرسی‏ها به شورای عالی؛

ج)آسیب‏شناسی و اعلام موانع، خلأها و موارد موازی کاری به شورای عالی؛

چ) تعیین محورهای بازرسی و تقسیم کار بین اعضاء هیات های بازرسی مشترک، به منظور تسریع درکار و جلوگیری از تداخل موضوعات نظارتی؛

ح) تهیه استاندارد کاربرگ ها و چک فهرست های بازرسی؛

خ) انجام مطالعات و بررسی های اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان که در بازرسی ها باید مورد توجه قرار گیرد.

تبصره۱ـ محتوای داده ها و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورایعالی مشخص خواهد شد.

تبصره۲ـ مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ این دستورالعمل، پیوست حفاظتی برای گزارش ها و داده های مبحث این ماده را تهیه و به شورایعالی پیشنهاد کند.

ماده۸ ـ دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار می‏کند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضاء، ابلاغ مصوبات، جمع‏بندی و ارسال گزارش‏ها را بر عهده دارد.

ماده۹ـ کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسی های آشکارو دوره‏ای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و هم بازرسی های مشترک را تنظیم و بعد از طرح در شورایعالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ می‏کند.

ماده۱۰ـ رئیس هیات‏ اعزامی از جانب مراجع نظارتی مشمول، ظرف یک ماه بعد از اتمام بازرسی مستمر یا دوره‏ای، نسخه‏ای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال می‏کند. بالاترین مقام مرجع نظارتی مشمول حسب مورد یک نسخه از گزارش را برای شورایعالی ارسال می‏نماید تا طبق ماده ۱۳ این دستورالعمل اقدام گردد.

ماده۱۱ـ گزارش‏های ارسالی در چارچوب واحد شامل سرفصل‏های زیر تنظیم می شود:

الف ـ مقدمه و تاریخچه بازرسی‏های قبلی؛

ب ـ مشروح وضع موجود یا محتوای اصلی؛

پ ـ درج نقاط ضعف و قوت؛

ت ـ عرضه راهکارهای پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندی‏های مراجع تحت بازرسی؛

ث ـ تعیین مشوق ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل های مربوطه؛

ج ـ ضمائم و پیوست‏ها.

تبصره ـ حکم این ماده شامل بخش‏های دارای طبقه بندی گزارش ها نمی شود.

ماده۱۲ـ ضوابط و مصادیق گزارش ها و داده های دارای طبقه بندی مبحث این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک تعیین و به تصویب شورایعالی می رسد.

ماده۱۳ـ گزارش‏های بازرسی در شورایعالی مطرح و ضمن تصمیم‎گیری در مورد راهکارهای پیشنهادی، نسخه‏ای از آن به همراه مصوبه شورایعالی، برای رئیس قوه‏قضائیه ارسال می‏شود.

ماده۱۴ـ مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتی ‏الامکان از سامانه‏ ها و ابزارهای الکترونیکی در بازرسی ‏ها استفاده نمایند و در مواردی که انجام بازرسی از راه سامانه‏ها و ابزارهای مذکور وجود دارد، از اعزام هیات بازرسی خودداری نمایند.

ماده۱۵ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و هم مصوبات شورایعالی، زیرساخت‏های لازم را برای ایجاد و تقویت سامانه‏ها و بانک‏های اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسی‏ های الکترونیکی، تبادل داده ها و گزارش‏ها، تشکیل بانک‏های اطلاعاتی و دسترسی به آنها را فراهم آورد.

ماده۱۶ـ بازرسی ‏های موردی یا فوق‏ العاده یا پنهان هر یک از مراجع نظارتی مشمول و هم گزارش های موردی دارای طبقه بندی مشمول این دستورالعمل نمی‏باشد و مراجع نظارتی مشمول، در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام می‏کنند. مصادیق بازرسی مبحث این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورایعالی تعیین می شود.

ماده۱۷ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مراجع یا حوزه‏ های قضایی را که بر مبنای وضعیت آنها احتیاج به اعزام هیات بازرسی است، با قید فوریت به دبیرکارگروه مشترک اعلام می‏کنند و در این موارد و در کلیه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه احتیاج به اعزام هیات بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیات بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد.

ماده۱۸ـ مواردی که رئیس قوه قضاییه رأساً اقدام به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش می کند، مشمول این دستورالعمل نیست.

ماده۱۹ـ معاون اول قوه ‏قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است.

این دستورالعمل مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ به تصویب رئیس قوه‏ قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه
1402/04/16
13:17:01
5.0 / ۵
370
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد